Partneri nadácie
Nadácia otvorenej spoločnosti
Visegrad Fund
A4 – nult�ý priestor
FTF VŠMU
Stanica
FAMU Praha
early melons
Maďarský kultúrny inštitút

Nadácia Azyl bola založená v roku 2005. Účelom nadácie je vyhľadávať na území Slovenska mladých tvorcov a všestranne ich podporovať v autorskej tvorbe. Snahou nadácie je z finančných darov a zo získaných 2% z daní fyzických a právnických osôb podporovať mladé slovenské umenie. V prípade, že by ste chceli prispieť na naše aktivity a potrebujete s niečím poradiť, píšte nám na adresu nadacia@azyl.sk.

Aj v roku 2010 môžete slobodne rozhodnúť o tom, čo sa stane s 2 % z vašich daní.

Podľa zákona č. 595/2003 o daniach z príjmov môžete poskytnúť 2 % z dane v prospech niektorej neziskovej organizácie. Nepredstavuje to pre vás žiadne ďalšie výdavky.

Národná rada SR schválila, že poukázať 2% z daní budú môcť naďalej tak fyzické, ako aj právnické osoby. V roku 2007 však nastalo niekoľko zmien:
• minimálna výška pre fyzické osoby nie je 20, ale minimálne 100 korún;
• právnické osoby budú môcť asignovať minimálne 250,-Sk;
• právnické osoby môžu poukázať ich 2% zo zaplatenej dane neobmedzenému počtu prijímateľov, ktorí sú uvedení v Zozname prijímateľov, minimálna výška na jedného prijímateľa však musí byť uvedených 250,- Sk.

Ak ste zamestnanec

1. Požiadate svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a zamestnávateľ Vám vystaví a potvrdí „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti“, kde okrem výšky dane uvedie, že nemáte nedoplatok na dani a Vaše 2% z dane sú najmenej 100 Sk.

2. Potom vyplňte „Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“, kde vyplníte kolónky 01 až 11 – Vaše osobné údaje. Identifikačné údaje Nadácie Azyl sú už vo vyhlásení uvedené.

3. Najneskôr do 30. apríla 2008 pošlite, resp. osobne doručte vyššie uvedené formuláre „Potvrdenie“ spolu s „Vyhlásením“ daňovému úradu v mieste Vášho trvalého bydliska.

Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby: RTF, PDF

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti: RTF, PDF

Ak ste SZČO
daňové priznanie A a B

2% poukazujete priamo v príslušných kolonkach v daňovom priznaní. Samostatné tlačivo - vyhlásenie na daňový úrad neposielate.

1. Dve percentá z dane nám môžete poukázať, ak nemáte z minulosti nedoplatok na dani z príjmov fyzických osôb a výška 2% z dane je aspoň 100 Sk (vaša daň je aspoň 5 000,- Sk).

2. Vyplňte v daňovom priznaní Vy, alebo osoba, ktorá Vám robí daňové priznanie, oddiel „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona“. Do koloniek doplňte údaje o Nadácii Azyl:

(daňové priznanie A – riadok 68 a daňové priznanie B – riadok 108) sumu 2%, ktorú si vypočítate z Vašej dane na zaplatenie

IČO: 308 584 61
Právna forma: Nadácia
Názov: Nadácia Azyl
Sídlo: Panenská 13, 811 03 Bratislava

Vzor vyplnenia 2% v daňovom priznaní pre fyzické osoby (typ A)
Vzor vyplnenia 2% v daňovom priznaní pre fyzické osoby (typ B)

Ak ste firma

2% poukazujete priamo v daňovom priznaní. Samostatné vyhlásenie na daňový úrad neposielate.

1. Firma môže (ale nemusí) rozdeliť 2% aj medzi viacerých prijímateľov. 2% z dane nám môže poukázať firma, ak 2% z dane sú najmenej 250 Sk.

2. Vyplňte v daňovom priznaní Vy alebo osoba, ktorá Vám robí daňové priznanie oddiel „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby“, kde uvediete:

(strana 6, IV. časť) sumu 2%, ktorú si vypočítate z Vašej dane na zaplatenie

IČO: 308 584 61
Právna forma: Nadácia
Názov: Nadácia Azyl
Sídlo: Panenská 13, 811 03 Bratislava

Vzor vyplnenia 2% v daňovom priznaní pre právnické osoby